Política de Privacitat

Política de Privacitat

D’acord amb el que està previst en la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDgdd), a continuació t’informem dels termes de la política de privacitat de https://www.tecnyre.com. Et recomanem que en facis una atenta lectura, i que si tens qualsevol dubte o ens vols fer algun comentari, contactis amb nosaltres enviant-nos un correu a info@tecnyre.com.

1.- IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les teves dades és:

TECNYRE, S.L.

NIF B17057423

Ctra. N-260 km. 41 – Pol. Ind. La Timba, nau 1

17742 AVINYONET DE PUIGVENTÓS

Pots contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades enviant-nos un correu a info@tecnyre.com.

2.- CATEGORIA DE DADES     

En compliment del principi de minimització de dades, només et demanarem i tractarem les dades necessàries per a la realització de les finalitats informades. A continuació detallem les categories de dades que tractem:

Condició

Tipus de Dades

Usuari web

Identificatives  de la connexió: adreça IP

Contacta

Identificatives de Contacte: nom i cognoms, email

 

3.- ORIGEN DE LES DADES

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat/da, que garanteix la seva veracitat i autenticitat. En aquells casos en els que sigui necessari que el client ens proporcioni dades de tercers, haurà d’informar amb caràcter previ a aquests tercers, dels termes de la nostra política de privacitat. TECNYRE, S.L. no assumirà cap mena de responsabilitat per la inexactitud o manca de veracitat de les dades rebudes, reservant-nos expressament l’exercici de qualsevol acció que ens pogués correspondre per fer valdre els nostres drets.

4.- TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les teves dades personals només es conservaran el temps indispensable per a la realització de les finalitats informades prèviament, excepte:

4.1. Que la Llei estableixi un termini diferent de conservació, com per exemple la normativa fiscal, o quan hagin de ser conservades per a fer front a possibles accions   i reclamacions (terminis de prescripció).

4.2. Que ens hagis revocat el consentiment per tractar-les.

5.- FINALITATS DEL TRACTAMENT

De conformitat amb els principis de minimització de dades i proporcionalitat, des de TECNYRE, S.L. només et demanarem les dades imprescindibles per a la realització de les finalitats informades. A continuació et detallem quines son aquestes finalitats de tractament:

Condició

Finalitats del tractament

Usuari web

Estadística del ús de la Web per a introduir millores en la mateixa.

Contacta

Gestió administrativa i seguiment de consultes.

 

6.- BASES LEGITIMADORES DEL TRACTAMENT

A continuació et detallem quines son les bases legitimadores del tractament de les teves dades:

Finalitats del tractament

Base Legitimadora

Estadística del ús de la Web per a introduir millores en la mateixa.

Consentiment exprés del interessat/da a l’ accedir i navegar per la nostra Web, art.6.1.a) RGPD. 

Gestió administrativa i seguiment de consultes.

Consentiment exprés del interessat/a a l’accedir al nostre formulari de contacte, art. 6.1.a) RGPD.

 

7.- CESSIÓ DE DADES

Le teves dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi la llei, ens ho requereixin les autoritats competents, en els termes i condicions establertes legalment, o sigui necessari per a complir amb la finalitat del tractament. En aquests casos, vetllarem pel compliment de totes aquelles mesures d’ índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir-ne la seguretat i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i la resta d’ obligacions que exigeixi la normativa.

No es realitzaran transferències internacionals de dades.

7.1. Enllaços de tercers

La nostra web pot contenir enllaços a aplicacions de tercers.  TECNYRE, S.L. no emmagatzema cap tipus d’informació de caràcter personal en relació a aquestes transmissions.  Recorda que aquests tercers tenen les seves pròpies polítiques de privacitat, dels termes de les quals no assumim cap mena de responsabilitat, ni donarà dret a cap mena d’indemnització per la nostra part. Llegeix detingudament els seus termes, i en cas de disconformitat, no els utilitzis.

8.- DRETS

En qualsevol moment podràs sol·licitar l’accés a les teves dades, per saber si les tractem, quines son i amb quines finalitats. També tens dret a:

  • Sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes.
  • Sol·licitar la supressió de les teves dades personals en els termes previstos en la normativa.
  • Sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades personals; en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Oposar-te al tractament de les teves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, però podran ser conservades oportunament bloquejades per a fer front a possibles reclamacions, o exercici d’accions, o perquè així ho disposi la Llei.
  • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.

Si finalment consideres que no hem atès correctament els teus drets, pots presentar una reclamació davant l’AEPD:  https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/tramitesCiudadano.jsf

8.1. Quin és el procediment per exercir els teus drets?

Per a l’exercici dels teus drets o per qualsevol consulta sobre la nostra Política de Privacitat, pots contactar amb el nostre DPD. Aquest procediment és gratuït i únicament hauràs d’enviar-nos un correu electrònic a info@tecnyre.com adjuntant copia del teu DNI i posant en l’assumpte “Ref. RGPD”.  Tan aviat ens arribi la teva sol·licitud, la tramitarem i obtindràs la resposta en el termini màxim d’ un mes. 

9.- COOKIES

La nostra web utilitza cookies. Pots consultar la nostra política de cookies a la nostra web.

10.- MESURES DE SEGURETAT IMPLEMENTADES

TECNYRE, S.L.  tractarà les teves dades de forma absolutament confidencial i complint amb el  deure de secret respecte les mateixes, de conformitat amb el que preveu la normativa de protecció de dades d’aplicació, en especial l’ article  32 del RGPD; adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les teves dades i n’ evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposades. En particular hem adoptat les pertinents i obligatòries mesures establertes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, relatives a: funcions i obligacions de personal, registre d’esdeveniments, gestió de suports i documents, control d’accés, identificació i autenticació, còpia de seguretat i recuperació, així com també, les mesures necessàries i obligatòries d’acord amb les normatives locals. La documentació estarà disponible a petició de l’ interessta/da emprant els canals habituals de contacte.

11.- CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

TECNYRE, S.L., es reserva el dret a modificar quan ho consideri oportú la present Política de Privacitat per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents. Tots els canvis i modificacions seran publicades a la nostra Web de manera visible per al seu coneixament.

Última actualització 01/03/2024

©2024. TECNYRE, S.L. Tots els Drets Reservats.